Vedtekter

Vedtekter

 

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er: INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse.

Foreningen ble stiftet 14.03.2012

 

§ 2 FORMÅL

Linjeforening for studenter ved avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. Foreningen skal skape kontakt mellom bedrifter og studenter, samt arrangere sosiale og faglige arrangementer for studentene.

 

§ 3 JURIDISK PERSON

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4 MEDLEMMER

Alle registrerte studenter ved avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik, som studerer teknologi og ledelsesemner.

 

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte skal ikke ha noen form for lønn eller godtgjørelse, unntaket er refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til refusjon for faktiske utgifter skal fremgå i regnskap.

 

§ 7 ÅRSMØTE

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 (tre) ukers varsel, via mail direkte til medlemmenes skolemail. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 (to) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 (en) uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

§ 8 LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse.

 

§ 9 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 10 ÅRSMØTETS OPPGAVER

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 3. Velge møteleder, sekretær og 2 (to) representanter til å underskrive møtereferatet
 4. Behandle foreningens årsberetning
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkommende forslag og saker.
 7. Vedta foreningens budsjett for neste periode.
 8. Endringer i vedtektene
 9. Foreta valg av:
  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Styremedlemmer

 

§ 11 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12 STYRET

Styret velges på årsmøtet for 1 (ett) år av gangen, og stillingene i styret er som følger; leder, nestleder, økonomiansvarlig, og minimum 2 (to) styremedlemmer hvis titler og arbeidsoppgaver kan bestemmes av styret. Kandidater som stiller til styrevalg må ha sendt inn søknad til styret senest dagen før årsmøtet, og kandidatene skal presentere seg for de fremmøtte ved årsmøtet før avstemning. Styret har også fullmakt til å supplere seg selv ved behov mellom årsmøtene.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Sørge for den daglige driften av INGa  – Linjeforeningen for teknologi og ledelse.
 3. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse´s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 5. Representere INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Innkalling til styremøter sendes til hvert medlem ut senest 1. uke før møtet.

Styret er beslutningsdyktig ved oppmøte av minimum 3 (tre) styremedlemmer på ordinære styremøter. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Enhver som påtar seg verv i linjestyret skal være lojal mot linjeforeningen og vise skjønn med tanke på hvilken informasjon som er forbeholdt styrets medlemmer.

Etter årsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende styre.

 

§13 MØTER

På hvert styremøte velges en referent. Den som er referent har ansvar for å skrive referat og sende dette til de andre styremedlemmene.

 

§ 14 ØKONOMI

Linjeforeningens midler skal brukes i henhold til linjeforeningens formål.

Leder og økonomiansvarlig kan i felleskap vedta økonomiske utgifter på inntil ti tusen kroner (10 000,- NOK). Styret skal da orienteres om dette på førstkommende møte. Økonomiske utgifter over ti tusen kroner (10 000,- NOK) må vedtas av styret.

Opptak av lån må godkjennes og vedtas på årsmøte. Låneopptak som ikke er vedtatt på årsmøte er ikke bindende for INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse, og ansvaret for slike lån pålegger den/de som tar opp lånet

 

§ 15 VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 16 OPPLØSNING (§ 16 KAN IKKE ENDRES.)

Oppløsning av INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 (tre) måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Om INGa – Linjeforeningen for teknologi og ledelse slutter å fungere, skal foreningens eiendeler og midler oppbevares av Høgskolen i Gjøvik i fem (5) år. Er det i dette tidsrommet ikke kommet i gang aktivitet igjen, skal midlene gå til sosiale tiltak på instituttet.

Styret

Styret

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Kontakt oss